اقتباس از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی
منبع آمار: 1395+سالنامه آماری کشور 1393
ارقام عمده پولی و اعتباری 1393-1395                (هزار ميليارد ريال)
  مانده درپایان
تغییرات یک ماهه
درصد تغییرات
  فروردین 1393 اسفند 1393 فروردین ‍1394 اسفند 1394 فروردین 1395 فروردین 1394 به فروردین 1393 فروردین 1395 به فروردین 1394 فوردین 1394به اسفند 1393 فروردین 1395به اسفند 1394
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (بدون سود آتی) 4909/7 5687/1 5676/2 6655/3 6657/7 2,4 15,6 17,3 -0,2 0,0
بانک‌های تجاری 764,7 853,5 846,7 1026,6 1025,8 -0,8 10,7 21,2 -0,8 -0,1
بانک‌های تخصصی 1163,7 1295,6 1296,6 1460,3 1472,5 12,2 11,4 13,6 0,1 0,8
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 2981,3 3538,0 3532,9 4168,4 4159,4 -9,0 18,5 17,7 -0,1 -0,2
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری (درصد از کل) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -9,0 تغییر سهم (واحد درصد)
بانک‌های تجاری 15,6 15,0 14,9 15,4 15,4 0,0 -0,7 0,5 -0,1 0,0
بانک‌های تخصصی 23,7 22,8 22,8 21,9 22,1 0,2 -0,9 -0,7 0,0 0,2
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 60,7 62,2 62,2 62,6 62,5 -0,1 1,5 0,3 0,0 -0,1
سود و درآمدهای سال‌های آتی 516,6 612,9 624,5 706,9 700,8 -6,1 20,9 12,2 0,4 -0,9
بدهی بخش غیر دولتی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 5426,3 6309,1 63008 7362,2 7358,5 -3,7 16,1 16,8 -0,1 -0,1
بانک‌های تجاری 859,1 963,9 956,0 1142,5 1142,2 -0,3 11,3 19,5 -0,8 0,0
بانک‌های تخصصی 1413,8 1613,5 1613,9 1823,1 1832,5 9,4 14,2 13,5 0,0 0,5
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 3153,4 3731,7 3730,9 4396,6 4383,8 -12,8 18,3 17,5 0,0 -0,3
سپرده‌های بخش غیر دولتی 6191,5 7472,1 7584,4 9800,9 9894,0 93,1 22,5 30,5 1,5 0,9
بانک‌های تجاری 1165,6 1386,0 1376,6 1726,3 1726,9 0,6 18,1 25,4 -0,7 0,0
بانک‌های تخصصی 598,4 760,8 771,5 999,4 1007,5 8,1 28,9 30,6 1,4 0,8
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 4427,5 5335,3 5436,3 7075,2 7159,6 84,4 22,8 31,7 2,1 1,2
سپرده‌های بخش غیر دولتی (درصد از کل) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   تغییر سهم (واحد درصد)
بانک‌های تجاری 18,8 18,5 18,2 17,6 17,5 -0,1 -0,6 -0,7 -0,3 -0,1
بانک‌های تخصصی 9,7 10,2 10,2 10,2 10,2 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی 71,5 71,3 71,7 72,2 72,4 0,2 0,2 0,7 0,4 0,2
دیداری 861,2 855,9 835,3 995,1 952,5 -42,6 -3,0 14,0 -2,4 -4,3
سپرده‌های جاری 714,2 701,2 670,1 811,4 784,5 -26,9 -6,2 17,1 -4,4 -3,3
خالص چک‌ها 36,8 25,6 15,7 21,3 23,6 2,3 -57,3 50,3 -38,7 10,8
سایر 110,2 129,1 149,5 162,4 144,4 -18,0 35,7 -3,4 15,8 -11,1
غیر دیداری 5330,3 6616,3 6749,2 8805,8 8941,5 135,7 26,6 32,5 2,0 1,5
قرض الحسنه پس انداز 308,4 390,9 356,9 469,8 429,3 -40,5 15,7 20,3 -8,7 -8,6
صندون پس انداز مسکن 24,9 23,8 24,0 29,8 30,7 0,9 -3,6 27,9 0,8 3,0
سایر 283,5 367,1 332,9 440,0 398,6 -41,4 17,4 19,7 -9,3 -9,4
سرمایه کذاری مدت دار 4916,9 6100,9 6266,5 8187,4 8362,4 175,0 27,4 33,4 2,7 2,1
کوتاه مدت 2433,7 2692,5 2750,7 2700,2 3803,9 103,7 13,0 38,3 2,2 2,8
بلند مدت 2483,2 3408,4 3515,8 4487,2 4558,5 71,2 41,6 29,7 3,2 1,6
متفرقه 105,0 124,5 125,8 148,6 149,8 1,2 19,8 19,1 1,0 0,8
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 296,0 351,7 303,1 371,9 324,5 -47,4 2,4 7,1 -13,8 -12,7
پول 1157,2 1207,6 1138,4 1367,0 1277,0 -90,0 -1,6 12,2 -5,7 -6,6
شبه پول 5330,3 6616,3 6749,2 8805,8 8941,5 135,7 26,6 32,5 2,0 1,5
نقدینگی 6487,5 7823,9 7887,7 10172,8 10218,5 45,7 21,6 29,5 0,8 0,4
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی - دایره آمارهای پولی - سالنامه آماری کشور  1393-1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!