اقتباس از: بورس اوراق بهادار تهران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
تعداد و سهام شرکت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار 1395 23-14 +24-14+25-14
موضوع 1385 1390 1391 1392 1393 1394 (1)1395
14-23- تعداد شرکتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار برحسب صنایع 416 343 322 317 314 320 325
14-24 -تعداد سهام معامله شده شرکتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار برحسب صنایع (هزار سهم) 14784391 73188831 80156154 189688843 165184447 204698690 232975344
بهای سهام معامله شده شرکت‌های مشمول در بورس اوراق بهادار بر حسب صنایع (میلیون ریال) 55644206 226447349 257072476 964198174 542522060 426849866 490269277
1- برای 23-14: با توجه به تغییر تفکیک هاي صنعت از سال 1395 این سطر اضافه شده است
1- برای 24-14 , 25-14: آمار معاملات سال ١٣٩٥ تنها بر اساس بازار نرمال سهام و حق تقدم سهام گزارش شده است و ساير بازارها را در بر نمي گيرد.
مأخذ- بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) - جدول‌های 23-14 و 24-14 و 25-14سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!