اقتباس از: مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیهای اقتصادی - دایره آمارهای پولی
منبع آمار: 1395
خلاصه داراييها و بدهيهاي سيستم بانكي(1) 1395                    (هزار ميليارد ريال)
  مانده درپایان درصد تغییرات
  فروردین 1393 اسفند 1393 فروردین ‍1394 اسفند 1394 فروردین 1395 فروردین 1394 به فروردین 1393 فروردین 1395 به فروردین 1394 فوردین 1394به اسفند 1393 فروردین 1395به اسفند 1394
دارائی‌ها:
دارائی‌های خارجی 5121,0 5035,3 5082,1 5823,0 5751,4 -0,8 13,2 0,9 -1,2
بدهی بخش دولتی 1191,5 1466,0 1521,3 1738,6 1857,2 27,7 22,1 3,8 6,8
دولت(2) 968,7 1188,4 1244,0 1435,4 1555,0 28,4 25,0 4,7 8,3
شركتها و موسسات دولتی 222,8 277,6 277,3 303,2 302,2 24,5 9,0 -0,1 -0,3
بدهی بخش غیردولتی 5426,2 6309,1 6300,9 7262,2 7358,5 16,1 16,8 -0,1 -0,1
سایرداراییها 3961,5 5707,6 4938,0 7667,9 6555,1 24,6 32,7 -13,5 -14,5
جمع 15700,2 18518,1 17842,1 22591,7 21522,2 13,6 20,6 -3,7 -4,7
اقلام زیر خط 1875,2 2254,1 2260,5 2750,7 2705,9 20,5 19,7 0,3 -1,6
جمع كل  17575,4 20772,2 20102,6 25342,4 24228,1 14,4 20,5 -3,2 -4,4
بدهی‌ها:
نقدینگی 6487,5 7833,9 7887,5 10172,8 10218,5 21,6 29,6 0,8 0,4
پول 1157,2 1207,6 1138,4 1367,0 1277,0 -1,6 12,2 -5,7 -6,6
شبه پول 5330,3 66,16,3 6749,1 8805,8 8941,5 26,6 32,5 2,0 1,5
وامها و سپردههای بخش دولتی 767,0 770,1 789,7 635,5 691,7 4,0 -12,4 2,5 8,8
دولت 733,7 728,5 748,2 593,4 649,5 2,0 -13,2 2,7 9,5
شركتها و موسسات دولتی 33,3 41,6 41,5 42,1 42,2 24,6 1,7 -0,2 0,2
حساب سرمایه 775,7 772,9 480,4 830,6 814,4 -38,1 69,5 -37,8 -2,0
وامها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپردههای ارزی 3082,8 3008,6 3058,1 3358,7 3275,6 -0,8 7,1 1,6 -2,5
ودیعه ثبت سفارش كالاهای بخش غیردولتی 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
پیش پرداخت اعتبارات اسنادی بخش دولتی 2,9 5,3 5,0 2,5 0,9 72,4 -82,0 -5,7 -64,0
سایربدهی‌ها 4584,4 6137,2 5621,3 7591,6 6521,1 22,6 16,0 -8,4 -14,1
جمع 15700,2 18518,1 17842,1 22591,7 21522,2 13,6 20,6 -3,7 -4,7
اقلام زیر خط 1875,2 2254,1 2260,5 2750,7 2705,9 20,5 19,7 0,3 -1,6
جمع کل 17575,4 20772,2 20102,6 25342,4 24228,1 14,4 20,5 -3,2 -4,4
1- شامل بانك مركزي و بانكها و موسسات اعتباري غير بانكي ميباشد و شامل شعب خارج بانكهاي تجاري نميباشد. همچنين آمار مربوط به پايان سال 1394 براساس آخرين آمار موجود مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
2-شامل اوراق مشاركت بخش دولتي ميباشد.
# بيش از 500 درصد تغيير
* محاسبه درصد تغيير امكانپذير نميباشد.
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - اداره بررسیهای اقتصادی - دایره آمارهای پولی - 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!