منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393

گزیده اطلاعات حساب‌های ملی    1292

در ســال 1392 محصـول ناخالص داخلی کشور به قیمت بـازار (بـه قیمت ثابت سال 1376) حـدود 604 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل دارای کاهشی معادل 2 درصد میباشد.

در سال 1392 بیشترین سهم ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی (بـه قیمـت‌هـای ثابـت سـال 1376) بـه ترتیــب مربــوط بــه بخــش صــنعت (18/91%)، عمــدهفروشــی، خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (18/39%)، مستغلات کرایه و خدمات کسب و کـار (14/74%) و کشـاورزی، شـکار و جنگلـداری (%11/56) بوده است.

در سـال 1392 هزینـه مصـرف نهـایی خصوصـی (شـامل هزینـه مصرف نهایی خانوارها و هزینه مصرف نهایی مآماریؤسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوارها) حدود 5150 هزار میلیارد ریال، هزینه مصرف نهایی دولت حدود 912 هزار میلیارد ریال، تشکیل سـرمایه ثابـت ناخـالص حدود 1697هزار میلیارد ریال 

و خالص صــادرات کالاهـا و خـدمات حدود 603 هـزار میلیارد ریال بـه قیمـتهـای جـاری بـراورد شـده است.

در بخش حساب‌های منطقه‌ای در سال 1392، استان‌های تهران و خوزستان به ترتیب با 22/57 و 10/63 درصد، بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیـب بـا 0/52 و 0/61 درصـد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور بـه قیمـت جـاری را دارا بوده‌اند.

مأخذ:  مرکز آمار ایران - سالنامه  کشور 1393

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!