منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات حساب‌های ملی در ســال 1396

گزیده اطلاعات در ســال 1394 محصـول ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار (به قیمت ثابت سال 1390) حـدود 6435 هـزار میلیـارد ریـال بـوده است که نسبت به سال قبل دارای افزایشـی معـادل 0,53 درصـد میباشد.

در سـال 1394 بـیشتـرین سـهم ارزش افـزوده فعالیـتهـای اقتصادی در محصول ناخالص داخلی (بـه قیمـتهـای ثابـت سـال 1390) به ترتیب مربوط به بخش استخراج معدن (20%) صـنعت (13%) املاك و مستغلات (13%) عمدهفروشـی و خـرده فروشـی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها (12%). کشاورزی، شکار و جنگلـداری و ماهیگیری (7%) بوده است.

در سال 1394 هزینه مصرف نهـایی خصوصـی (شـامل هزینـه مصرف نهایی خانوارها و هزینه مصرف نهایی مؤسسات غیرانتفـاعی در خدمت خانوارها) حدود 6430 هزار میلیارد ریال، هزینه مصرف نهایی دولت حدود 1878 هزار میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابـت ناخالص حدود 2245 هزار میلیارد ریال و خالص صـادرات کالاها و خدمات حدود 441 هـزار میلیارد ریال بــه قیمــتهــای جـاری براورد شده است.

در بخش حسابهای منطقه‌ای در سال 1394 ،استان‌های تهران و خوزســتان بــه ترتیــب بــا 23,7 و 14,3 درصــد، بــیشتــرین و استانهای خراسان جنوبی و خراسان شمالی به ترتیـب بـا 0,55 و 0,57 درصد کمترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری را دارا بوده اند.

 

مأخذ: سالنامه آماری کشور 1396

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!