اقتباس از: دفتر حساب‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
هزینه‌های مصرف نهائی دولت بر حسب طبقه بندی 1375 - 1392 (میلیارد ریال)
شرح 1375 1380 1385 1390 1392
به قیمت‌های جاری
جمع 36357 97271 306087 681721 911640
خدمات امور عمومی 2302 5699 17933 24793 30111
دفاع 5744 19833 35968 139956 135789
نظم و امنیت عمومی 1822 6918 18878 42401 51398
امور اقتصادی 4602 8664 26715 30355 44407
حفاظت محیط زیست 58 271 420 719 776
مسکن و تسهیلات شهری 1335 1933 3074 4634 8126
بهداشت 3879 12317 36717 79455 104826
تفریح، فرهنگ و مذهب 1442 3646 11164 48092 65835
آموزش 9521 25540 102906 149865 204584
حمایت اجتماعی 2735 6811 24074 95785 137342
شهرداری‌ها 2918 5639 28237 65665 128447
به قیمت‌های ثابت سال 1376
جمع 42338 48942 64093 65313 57398
خدمات امور عمومی 2483 3150 5068 3500 2585
دفاع 7117 8344 9641 15115 9539
نظم و امنیت عمومی 2252 3372 3984 3677 2751
امور اقتصادی 4965 4788 7550 4285 3812
حفاظت محیط زیست 63 150 119 101 67
مسکن و تسهیلات شهری 1251 1008 847 608 592
بهداشت 4598 5678 5805 3575 3234
تفریح، فرهنگ و مذهب 1723 2119 3477 7049 5668
آموزش 12233 13158 16007 12253 13238
حمایت اجتماعی 2919 4234 3818 6429 6537
شهرداری‌ها 2735 2941 7778 8621 9374
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر حساب‌های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!