پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395

گزیده اطلاعات بازارهای مالی در سال 1395

مجموع نقدینگی (پول و شبه پول) حدود 9/12533 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 2/23 درصد رشد داشته است. از مجموع نقدینگی 13 درصد به صورت پول و 87 درصد به صورت شبه پول بوده است. مانده دارایی هاي سیستم بانکی در پایان سال 1395 به بیش از 28770 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال قبل 5/13 درصد افزایش نشان می دهد. مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1395 حدود 5/2197 هزار میلیارد ریال بوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل 4/26 درصد افزایش داشته است.

مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها و مؤسسـات اعتبـاري غیر بانکی در سال 1395 حدود 2/9177 هزار میلیارد ریـال بـوده که نسبت به سال قبل 7/24 درصد رشد داشته است. مانده سپردههاي بخش غیر دولتی نزد سیسـتم بـانکی در سـال 1395 حدود 12141 هزار میلیارد ریال بوده که نسـبت بـه سـال قبل 9/23 درصد رشد را نشان میدهد. در سال 1395 اوراق مشارکت فـروش رفتـه حـدود 7/46 هـزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 9/5 درصد کـاهش یافتـه است. در سال 1395 بدهی‌هاي خـارجی کشـور بـه 8481 میلیـون دلار رسیده است که نسبت به سال قبـل 4/13 درصـد افـزایش نشـان میدهد. در سال 1395 متوسط نرخ دلار در بـازار آزاد 36440 ریـال ( 6/5 درصد افزایش نسبت به سال قبل)، یورو 40390 ریال (7/5 درصد افزایش نسبت به سال قبل)، پوند 48019ریال (8/7 درصد کاهش نسبت به سال قبل)، یکصد ین ژاپـن 34030 ریـال ( 2/18درصـد افزایش نسبت به سال قبل)، فرانـک سـوییس 37234 ریـال ( 8/4 درصد افزایش نسبت به سال قبل) بوده است. بیشترین میزان حق بیمه عاید شده در سال 1395 در سـه رشـته شخص ثالث و مازاد 7/80 هزار میلیارد ریـال، درمـان 4/59 هـزار میلیارد ریال و بدنه اتومبیل 9/13 هزار میلیارد ریال بـوده اسـت. که نسـبت بـه سـال قبـل بـه ترتیـب 4/14 ، 1/16 و 2/0 درصـد افزایش را نشان میدهد. ارزش سهام معامله شده شرکتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1395 بیش از 490 هـزار میلیـارد ریـال بـوده کـه نسبت به سال قبل 9/14 درصد افزایش داشته است.

سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!