پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396

گزیده اطلاعات بازارهای مالی در سال 1396

گزیده اطلاعات در سال 1396 مجموع نقدینگی (پول و شبه پول) حدود 15299,8 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 22,1 درصد رشد داشته است.

از مجموع نقدینگی 12,7 درصد به صورت پول و 87,3 درصد به صورت شبه پول بوده است.

مانده داراییهاي سیستم بانکی در پایان سال 1396 به بیش از 35411,3 هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال قبل 23,1 درصد افزایش نشان می دهد.

مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 1396 حدود 2586,1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 17,7 درصد افزایش داشته است.

مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانکها و مؤسسات اعتباري غیر بانکی در سال 1396 حدود 10918,5 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 19 درصد رشد داشته است.

مانده سپردههاي بخش غیر دولتی نزد سیستم بانکی در سال 1396 حدود 14857,1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 22,4 درصد رشد را نشان میدهد.

در سال 1396 اوراق مشارکت فروش رفته حدود 50,6 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 8,4 درصد افزایش یافته است.

در سال 1396 بدهیهاي خارجی کشور به 10910 میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال قبل 28,6 درصد افزایش نشان میدهد.

در سال 1396 متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 40453 ریال (11 درصد افزایش نسبت به سال قبل)، یورو 48080 ریال (19 درصد افزایش نسبت به سال قبل)، پوند 54458 ریال (13,4 درصد افزایش نسبت به سال قبل)، یکصد ین ژاپن 37167 ریال (9,2درصد افزایش نسبت به سال قبل)، فرانک سوییس 42642 ریال (14,5 درصد افزایش نسبت به سال قبل) بوده است.

بیشترین میزان حق بیمه عاید شده در سال 1396 در سه رشته شخص ثالث و مازاد 95,2 هزار میلیارد ریال، درمان 75,5 هزار میلیارد ریال و بدنه اتومبیل 16,1 هزار میلیارد ریال بوده است، که نسبت به سال قبل به ترتیب 18 ، 27,1 و 15,3 درصد افزایش را نشان میدهد.

ارزش سهام معامله شده شرکتهاي مشمول در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 بیش از 643 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل 0,7 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد سهام معامله شده شرکتهاي مشمول در بورس بهادار تهران در سال 1396 بیش از 262 میلیارد سهم بوده که نسبت به سال قبل 2,4 درصد رشد داشته است.

سالنامه آماری کشور 1396

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!