پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
14-1- تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1370 - 1396 (میلیارد ریال)
شرح 1370 1380 1385 1389 1392 1395
تعداد واحد‌های بانکی 9935 16476 17906 19545 22894 23415
دارائی‌ها 57494,1 702351,1 3682021,3 8167013,6 17945606,3 28770300,0
دارائی‌های خارجی 1625,7 44397,9 928552,2 1682556,1 55056931,5 5823500,0
بدهی بخش دولتی(2) 17663,9 138457,2 256219,8 553403,5 1109506,2 2197500,0
بدهی بخش غیر دولتی 18297,3 242542,6 1226201,0 2929224,5 5408157,5 9177200,0
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها 3878,3 69164,5 599812,1 1205777,3 1891310,6 3273700,0
سایر 16028,9 207788,9 671235,9 1796052,2 4479700,5 8298400,0
بدهی‌ها 57494,1 702351,1 3682021,3 8167013,6 17945606,3 28770300,0
نقدینگی 28628,4 320957,2 1284199,4 2948874,2 6395504,8 12533900,0
سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی 3417,3 37969,7 220621,4 362870,4 625592,0 614400,0
حساب سرمایه 690,1 17522,3 173603,7 340295,7 800128,6 717200,0
وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی 442,7 34322,8 503521,7 996839,0 3022765,3 3310900,0
ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی 27,3 2,0 2,0 2,0 2,0 //
پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی 459,8 3021,9 1194,2 366,2 3003,9 400,0
بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش 3878,3 69164,5 599812,1 1205777,3 1891310,6 3273700,0
سایر بدهی‌ها 19950,2 219390,7 899066,8 2311988,8 5207299,1 8319800,0
۱) از سال ۱۳۸۰شامل امار شعب خارج از كشور بانك هاي تجاري نمي باشد ،و همچنين از اسفند ۱۳۸۸ چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از رديف بانكهاي دولتي خارج و در رديف بانكهاي غيردولتي طبقه بندي شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز ميباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - جدول 1-14- - سالنامه آماری کشور 1393 - از سال 1392 از سالنامه آماری ایران 1395 اقتباس شده است
             
             
14-1- تعداد واحدهای بانکی و خلاصه مانده دارائی‌های سیستم بانکی(1) در پایان اسفند 1396 (میلیارد ریال)
شرح 1396          
تعداد واحد‌های بانکی 2300900,0          
دارائی‌ها 35411300,0          
دارائی‌های خارجی 7321500,0          
بدهی بخش دولتی(2) 2586100,0          
بدهی بخش غیر دولتی 10918500,0          
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات گشایش یافته ضمانت نامه‌ها و وذیرش‌ها 4280500,0          
سایر 10304700,0          
بدهی‌ها 35411300,0          
نقدینگی 15299800,0          
سپرده‌ها و وام‌های بخش دولتی 742400,0          
حساب سرمایه 640800,0          
وام‌ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی 4466500,0          
ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی //          
پیش پرداخت اعتبارات اسناد بخش دولتی 500,0          
بدهی‌های احتمالی بابت اعتبارات گشایش یافغته ضمایت نامه‌ها و پذیرش 4280500,0          
سایر بدهی‌ها 9980800,0          
۱) از سال ۱۳۸۰شامل امار شعب خارج از كشور بانك هاي تجاري نمي باشد ،و همچنين از اسفند ۱۳۸۸ چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از رديف بانكهاي دولتي خارج و در رديف بانكهاي غيردولتي طبقه بندي شدهاند
2) شامل اوراق مشاركت بخش دولتي نيز ميباشد .
مأخذ: اقتباس از داده‌های بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي - جدول 1-14- - سالنامه آماری کشور 1393 - از سال 1392 از سالنامه آماری ایران 1395 اقتباس شده است
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!