پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
20-17- خلاصه مصوب اول بودجه بانک‌ها(1) 1375 - 1396 (میلیارد ریال)
شرح *1375 1385 1390 1393 1394 1395 1396
دریافتی 8.384,30 122.513,40 194.275,90 466.170,20 582.734,20 710.136,90 771.808,80
درآمد مشاع 7.702,30 122.513,40 193.375,90 465.170,20 581.722,60 710.136,90 771.308,80
درآمدهای غیر مشاع 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
وام‌های خارجی 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
استفاده از دارائی‌های جاری 682,00 0,00 0,00 0,00 11,60 0,00 0,00
سایر دریافتی‌ها 0,00 0,00 900,00 1.000,00 1.000,00 0,00 500,00
پرداختی‌ها 8.384,30 122.513,40 (2)194.275,9 (2)466.179,2 (2)582734,2 710.136,90 771.808,80
هزینه عملیاتی 7.392,80 107.140,00 168.545,60 417.148,90 537.894,10 653.099,40 737.572,80
هزینه‌های غیر عملیاتی 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
مالیات  176,80 3.615,90 6.182,50 12.005,30 10.957,10 14.259,30 8.434,00
سود سهام (سهم دولت و سایر سهامداران) 84,60 4.199,50 224,00 200,50 213,00 238,40 219,60
بازپرداخت تسهیلات بنکی و سایر وام های داخلی 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
بازپرداخت وام‌های خارجی 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
بازپرداخت ودیعه، دیون و سایر پرداختی‌ها 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
سایر حساب‌های تقسیم سود (به استثنای اندوخته ها) 0,00 193,20 43,50 240,10 219,10 237,60 168,60
هزینه‌های سرمایه‌ای 1.112,80 6.872,60 7.666,90 7.226,80 11.380,20 11.138,00 11.822,00
افزایش دارائی های جاری 0,00 5.969,10 3.610,90 8.918,80 4.248,30 7.800,40 2.904,90
کسر میشود: ذخیره استهلاک منظور در هزینه‌های جاری 382,70 5.476,90 1.930,00 3.581,00 4.092,00 5.155,20 6.181,30
1) شامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های مندرج در قانون بودجه كل كشور در سالهای مذكور است.
2) مبلغ 9932,5 میلیارد ریال در سال 1390 و مبلغ 16807,2 میلیارد ریال در سال 1391 مربوط به چهل درصد سود ویژه و مبلغ 19809,2 میلیارد ریال در سال 1392 و مبلغ 24011 میلیارد ریال در سال 1393 و مبلغ 21914 میلیارد ریال در سال 1394 مربوط به 50 درصد سود ویژه میباشد كه در جمع منظور شده است
مأخذ - سازمان برنامه و بودجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - امور تلفیق بودجه - جدول 17-20- سالنامه آماری کشور 1395 - *= از سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!