پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور.
خلاصه بودجه كل كشور 1385-1395  (ميليارد ريال)
شرح ١٣٨٥ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥
منابع بودجه كل كشور.............. 1915105,1 5083938,7 5665618 7277064,5 8033484,5 8467411,4 9785529,9
منابع بودجه عمومي دولت .............. 587596,8 1697225,1 1644177,1 2360485,5 2350084,6 2744101,6 3354895,1
منابع عمومي دولت .............. 548571 1545870 1442699,1 2104381,7 2111659,2   2943937,1
درامدها .............. 244455,3 609989,5 653297,5 906537,4 1003487,5 1288509,2 1573797,7
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي .............. 154878,2 590711,3 698764,5 702856,7 798795 564824,4 790518
واگذاري دارايي‌هاي مالي .............. 149237,5 345169,2 90637,1 494987,6 309376,7 347033,5 579621,5
منابع اختصاصي دولت .............. 39025,8 151355 201478 256103,8 238425,4 381284,4 410957,9
درامدهاي اختصاصي .............. 39025,8 151355 201478 256103,8 238425,4 381284,4 410957,9
منـابع شـركت‌هاي دولتـي، بانـك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت .............. 1372837,7 3550656,3 4211765,3 5357964 5971257,7 6019377 6828171,8
شركت‌هاي دولتي .............. 1226633,2 3319142,2 3896013,7 4942693,6 5446870,7 5360434,7 6027174,2
بانك‌ها .............. 122513,4 194275,9 275074,3 53558,2 466170,2 582734,2 710136,9
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت .............. 23691 37238,1 40677,4 361712,2 58216,8 76207,9 90860,6
كسر مي‌شود ارقامي كه دو بار منظور شده‌اند.............. 45329,4 163942,7 190324,3 441385 287857,8 296067,1 397537
مصارف بودجه كل كشور .............. 1915105,1 5083938,7 5665618 7277064,5 8033484,5 8467411,4 9785529,9
مصارف بودجه عمومي دولت.............. 587596,8 1697225,1 1644177 2360485,5 2350084,6 2744101,6 3354895,1
مصارف عمومي دولت .............. 548571 1545870,1 1442699,1 2104381,7 2111659,2 2362817,1 2943937,1
هزينه‌ها .............. 377935,2 897920,6 1010713 1280918,1 1493325 1747228,7 2137628,2
تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي .............. 156551,4 349749,4 397455 564438,4 412508,6 508854,3 574808,9
تملك دارايي‌هاي مالي .............. 14084,4 298200 34531 259025,3 205825,5 106734 231500
مصارف اختصاصي دولت .............. 39025,8 151355 201478 256103,8 238425,4 381284,4 410957,9
از محل درامدهاي اختصاصي دولت .............. 39025,8 151355 201478 256103,8 238425,4 381284,4 410957,9
مصارف شـركت‌هاي دولتـي، بانـك‌ها و مؤسسات انتفـاعي وابسته به دولت .............. 1372837,7 3550656,3 4211765,3 5357964 5971257,7 6019377 6828171,8
شركت‌هاي دولتي .............. 1226633,2 3319142,2 3896013,7 4942693,6 5446870,7 5360434,7 6027174,2
بانك‌ها .............. 122513,4 194275,9 275074,3 53558,2 466170,2 582734,2 710136,9
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت .............. 23691 37238,1 40677,4 361712,2 58216,8 76207,9 90860,6
كسر مي‌شود ارقامي كه دو بار منظور شده‌اند.............. 45329,4 163942,7 190324,3 441385 287857,8 296067,1 397537
١)مبلغ ١٦٢٤٥٠ميليارد ريال به عنوان ساير منابع در صورت تحقق براي شش ماهه دوم سال مذکور در جمع منظور شده است.
مأخذ- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور. (ر. پ).
-‌ رياست جمهوري. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور . امورتلفيق بودجه.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!