پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -اداره برسی و سیاست‌های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
14-17- بدهی‌های خارجی کشور تا پایان اسفند 1385-1396 (میلیون دولار)
سال جمع کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت
1385 23514 9100 14414
1390 19185 10320 8865
1391 7682 943 6739
1392 6655 777 5878
1393 5107 432 4676
1394 7476 2019 5456
1395 8481 3311 5170
1396 10910 4197 6713
مأخد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -اداره برسی و سیاست‌های اقتصادی - جدول 17-14 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!