پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: عاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
20-1 -خلاصه بودجه کل کشور 1385-1396 (میلیارد ریال)
شرح 1385 1390 1395 1396 1397 1398
منابع بودجه کل کشور 1915105,1 5083938,7 9785529,9 11524565,9    
منابع بودجه عمومی دولت 587596,8 1697225,1 3354895,1 3988531,3    
منابع شرکت های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 1372837,7 3550656,3 6828171,8 8005021,0    
مصارف بودجه کل کشور 1915105,1 5083938,7 9785529,9 11524565,9    
مصارف بودجه عمومی دولت 587596,8 1697225,1 3354895,1 3988531,3    
مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتافاعی واذبسته به دولت 1372837,7 3550656,3 6828171,8 8005021,0    
 1- مبلغ 162450میلیارد ریال به عنوان سایر منابع در صورت تحقق براي شش ماهه دوم سال مذکور در جمع منظور شده است.
مأخذ: معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور - جدول 1-20 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!