پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان برنامه و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
20-7- پرداختی‌های بودجه عمومی دولت برحسب امور 1380-1396 (میلیارد ریال)
شرح 1380 1390 1396
اعتبارات (مصول اول) 164266,9 1399025,1 (2)377288,3
امور عمومی 16252,6 76167,0 (3)183416,8
امور دفاع ملی 22336,0 196353,3 581825,9
امور اجتماعی 73318,0 568741,7 (3)1911238
امور اقتصادی 16905,4 187638,7 (3)401830,8
هزینه‌های ستاد و پشتیبانی جهاد سازندگی 7384,6 % %
هزینه‌های متفرقه 22851,3 366233,1 683488,6
کار مزد و سود تضمین شده وام‌ها 4151,0 % %
بازپرداخت وام‌ها و پراخت دیون و پیش پرداخت 1067,9 % %
اعتبارات (مصوب دوم) 164260,9 - -
امور عمومی 23637,1 - -
امور دفاع ملی 22336,0 - -
امور اجتماعی 73318,0 - -
امور اقتصادی 16899,4 - -
هزینه‌های ستاد و پشتیبانی جهاد سازندگی % - -
هزینه‌های متفرقه 22851,3 - -
کار مزد و سود تضمین شده وام‌ها 4151,1 - -
بازپرداخت وام‌ها و پراخت دیون و پیش پرداخت‌ها 1067,9 - -
پرداخت‌ها (قطعی) 118935,3 - -
امور عمومی 13620,4 - -
امور دفاع ملی 22488,3 - -
امور اجتماعی 55069,7 - -
امور اقتصادی 10426,2 - -
هزینه‌های ستاد و پشتیبانی جهاد سازندگی % - -
هزینه‌های متفرقه 12853,4 - -
کار مزد و سود تضمین شده وام‌ها 3668,1 - -
بازپرداخت وام‌ها و پراخت دیون و پیش پرداخت‌ها 809,2 - -
1- شامل پرداخت از محل درامد عمومی و درامد اختصاصی است.
2- مبلغ 1,92723 میلیارد ریال در سال1385 ،2545 میلیارد ریال در سال 1392 ، 5083 میلیارد ریال در سال 1393 ، 7285 میلیارد ریال در سال 1394 و 8471 میلیارد ریال در سال 1395 و 11081 میلیارد ریال در سال 1396 مربوط به اعتبارات هزینهای استانی است که به تفکیک امور در دسترس نیست و در جمع منظور شده است.
3- درستون سال های 1395 و 1396 ، اعتبارات مصوب در امور عمومی شامل مجموع اعتبارات امور خدمات عمومی و امور قضایی می باشد. همچنین اعتبارات مصوب امور اجتماعی شامل مجموع اعتبارات امورسلامت، امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری، امور آموزش و پژوهش و امور رفاه اجتماعی بوده و اعتبارات مصوب در امور اقتصادی شامل مجموع اعتبارات امور اقتصادی، امور محیط زیست و امور مسکن، عمران شهری و روستایی می باشد. مأخذ- سازمان برنامه و بودجه. (ر. پ)
مأخذ: سازمان برنامه و بودجه - جدول -7-20- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!