پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان برنامه و بودجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشو
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
20-16- خلاصه مصوب اول بودجه شرکت‌های دولتی(1) 1380 - 1396 (میلیارد ریال)
شرح 1380 1390 1394 1396
دریافتی 265.247,90 3.319.142,20 5.360.434,70 7.147.779,90
درآمد عملیاتی 159.058,70 2.419.044,70 4.043.520,00 4.444.529,30
از محل اعتبارات هزینه‌ای 1.888,60 6.660,90 12.605,20 20.220,90
از محل اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای 6.793,90 78.278,90 117.794,40 162.921,00
تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی 29.969,10 212.134,60 668.217,60 707.446,70
وام‌های خارجی 30.562,60 279.590,60 134.631,60 650.320,00
استفاده از دارائی‌های جاری 3.219,20 11.845,80 11.187,10 21.759,20
سایر دریافتی‌ها 55,60 311.536,50 372.478,60 1140582,5
پرداختی‌ها 265.247,90 (2)3.319.142,20 (2)5.360.434,70 (2)7.147.779,90
هزینه عملیات جاری 133.175,70 2.238.361,30 3.759.161,20 4.226.113,50
سهم دولت از سود مؤسسات انتفاعی 0,00 0,00 0,00 0,00
مالیات شرکت های دولتی 1.022,50 22.655,60 42.585,70 46.817,60
سود سهام (سهم دولت و سایر سهامداران) 837,00 26.188,80 48.853,50 42.516,90
بازپرداخت تسهیلات بنکی و سایر وام های داخلی 22.671,30 91.181,10 317.980,80 410.133,00
بازپرداخت وام‌های خارجی 5.494,80 72.659,10 108.035,00 188.591,20
وجوه اداره شده 0,00 1.100,00 1.050,00 24.851,00
سایر حساب‌های تقسیم سود (به استثناء اندوخته‌ها) 34,80 470,10 78,20 2,40
بازپرداخت ودیعه، دیون و سایر پرداختی‌ها 10.658,90 119.781,80 111.677,60 351.064,60
هزینه‌های سرمایه ای 96934,1 788.441,70 1.008.021,00 1.937.139,90
افزایش دارائی های جاری 4.561,60 14.808,10 41.676,50 54.935,60
کسر میشود: ذخیرهء استهلاک منظور در هزینه‌های جاری 10.142,70 78.541,90 120.064,20 187.100,90
1) شامل مؤسسات، شركتهای دولتی و شركتهای بیمه مندرج در قانون بودجه كل كشور در سالهای مذكور است.
2 (مبلغ 5/22106 میلیارد ریال در سال 1390 مربوط به چهل درصد سود ویژه و 4/23409 میلیارد ریال در سال 1392 ، 33647 میلیارد ریال در سال 1393 ، 41279 میلیارد ریال در سال 1394 و53936 میلیارد ریال در سال 1395 و 52714 میلیارد ریال در سال 1396 مربوط به پنجاه درصد سود ویژه میباشد که در جمع منظور شده است.
مأخذ - سازمان برنامه و بودجه - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور - جدول 16-20- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!