پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: GTAI- Germany Trade & Invest
تاریخ قرائت: 8.1.2020
ایران: رشد بودجه 2013/14 تا 2017/18 (1) (بلیون ریال)
موقعیت 2013/14 -1392 2014/15 -1393 2015/16 -1394 برنامه - بودجه 2016/17 (1395) برنامه - بودجه (2) 2017/18 (1396)
درآمد 1.329 1.610 1.798 2.365 2.757
درآمد مداوم 717 978 1.124 1.574 1.596
درآمد از مالیات 494 710 791 1.038 k.A.
درآمد مداوم دیگر 223 268 332 536 k.A.
درآمد از فروش دارائی‌های غیر پولی 612 632 674 791 1.161
نفت و محصولات نفتی 609 629 670 745 k.A.
دارائی‌های دیگر 3 3 3 46 k.A.
پراختی‌ها 1.418 1.738 1.994 2.713 2.991
پرداختی‌های مداوم 1.198 1.438 1.707 2.138 2.364
سرمایه‌گذاری (بدون سرمایه‌گذاریهای مالی) 220 300 277 575 627
پرداختی‌های دیگر 0 0 10 0 0
تعادل بودجه -89 -128 -196 -348 -234
1) بدون بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها همچنین بودجه‌های ویژه
2) طرح دولت در دسامبر - هنوز تصویب نشده است
Quelle: GTAI- Germany Trade & Invest قرائت شده در 8.1.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!