پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statistika
تاریخ ایجاد: 2.11.2020
تغییرات واقعی تولید ناخالص داخلی در ایران 1980-2020
سال درصد تغییر نسبت به سال گذشته
1980 -18,84
1981 -8,56
1982 13,09
1983 13,78
1984 -9,88
1985 2,06
1986 -9,04
1987 2,97
1988 -9,49
1989 5,21
1990 18,08
1991 10,77
1992 2,11
1993 1,26
1994 -1,49
1995 1,02
1996 6,22
1997 -0,55
1998 1,91
1999 0,31
2000 6,97
2001 0,81
2002 10,25
2003 9,23
2004 3,99
2005 5,14
2006 5,32
2007 6,73
2008 -0,08
2009 0,01
2010 5,73
2011 3,06
2012 -7,71
2013 -0,33
2014 3,22
2015 -1,59
2015 12,52
2017 3,73
2018 -5,42
2019 -7,59
2020 -5,99
Quelle: Statistika 2.11.2020
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!