پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: قوه قضاييه. مركز آمار و فناوري اطلاعات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
15-1- تعداد شعبه‌های فعال دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف 1380-1395
سال
دادگاه
دادسراها
شوراهای حل اختلاف
عمومی تجدید نظر انقلاب
1380 2403 240 223 x x
1385 2071 353 280 2086 21086
1390 2509 486 377 2533 7946
1391 2476 504 336 2407 6938
1392 2520 511 334 2531 6788
1393 2619 542 318 2585 7485
1394 2772 611 311 2731 7611
1395 2893 634 274 2865 6902
ماخذ-قوه قضاييه. مركز آمار و فناوري اطلاعات - جدول 1-15- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!