پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: خبرگزاری مهر
تاریخ قرائت: 10.5.2017
تعداد حقوق بگیران دستگاه های اجرایی در سال 1393
عنوان تعداد
وزارتخانه ها، موسسات سازمانهای دولتی 2034000 نفر
کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی 600000 نفر
شرکت های دولتی 436488 نفر
نهادهای عمومی و غیردولتی 603000 نفر
حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین 312000 نفر
جمع کل حقوق بگیران دستگاه های اجرایی 3985488 نفر
مأخذ: خبرگزاری مهر - قرائت شده در 10.5.2017
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!