پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: http://www.mehrnews.com/news/2474706/
منبع آمار: 1395
تعداد دستگاه‌های اجرائی در کشور
عنوان تعداد
وزارتخانه 18 عدد
مؤسسات دولتی 911 عدد
شرکت‌های دولتی 779 عدد
نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری 42 عدد
مؤسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیر دولتی 595 عدد
صندوق بازنشستگی 20 عدد
شهرداری‌ها 1236 عدد
کلا در کشور 3601 دستگاه اجرایی و در استانهای کشور حدود 247064 اداره کل و نهاد فعال هستند.
http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!