پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: http://www.asriran.com/fa/news/94712/تعداد-كارمندان-دولت-اعلام-شد

داده‌هائی در مورد بوروکراسی عظیم دولت ایران

فروزنده با بیان اینكه بودجه عمومی دولت 93 هزار میلیارد تومان است، تصریح كرد : 62 درصد این مبلغ، هزینه های عمومی است كه 27 درصد آن هزینه پرسنلی است.

معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور گفت: 80 درصد نیروی انسانی در وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، جهادكشاورزی، نفت و ارتباطات هستند.

به گزارش واحد مرکزی خبر فروزنده در گردهمایی معاونان منابع انسانی استانداری ها افزود: از ابتدای انقلاب تاكنون تعداد كارمندان دولت و تعداد دستگاه های اجرایی سه برابر شده و سهم اشتغال دولت از 19 درصد به 24 درصد رسیده است.

وی گفت: تعداد كارمندان دولت از 849 هزار نفر در سال 58 به بیش از 2 میلیون نفر رسیده است كه بیش از 80 درصد آنها رسمی و پیمانی هستند و این تعداد نیرو نسبت به كارهایی كه انجام می شود، زیاد است.

فروزنده با بیان اینكه استخدام در دستگاه های دولتی باید محدود شود، افزود: طبق دستور رئیس جمهور موظف شده ایم در مدت یك ماه روش های چابكسازی دستگاه های اجرایی و راه های واگذاری امور را مشخص كنیم.

فروزنده با بیان اینكه بودجه عمومی دولت 93 هزار میلیارد تومان است، تصریح كرد : 62 درصد این مبلغ، هزینه های عمومی است كه 27 درصد آن هزینه پرسنلی است.

معاون توسعه منابع انسانی رئیس جمهور افزود: با توجه به محدودیت استخدام، سیاست تامین نیروی انسانی در جابجایی بین دستگاهها است.

http://www.asriran.com/fa/news/94712/تعداد-كارمندان-دولت-اعلام-شد

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!