پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: مرکز آمار ایران
تاریخ ایجاد: 1398
وضعیت تحصیلی کارکنان وزارت نفت در سال 1398
مدرک تحصیلی تعداد کارکنان سهم (درصد)
کمتر از دیپلم 5.420 4,8
دیپلم 31.959 28,4
فوق دیپلم 18.781 16,7
لیسانس 41.519 36,9
فوق لیسانس 13.295 11,8
دکتری 1.467 1,3
تعداد کل 112.441 100
مرکز آمار ایران - 1398
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!