پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Streitkräfte des Iran – Wikipedia
تاریخ ایجاد: 2010
تعداد سربازان و بودجه نظامی ایران 2003-2009
موضوع سال #
تعداد سربازان ایران 2009 523.000 نفر
تعداد سربازان ذخیره 2008 650.000 نفر
بودجه نظامی 2003 4.200.000.000 دلار
بودجه نظامی 2004 5.400.000.000 دلار
بودجه نظامی 2005 5.200.000.000 دلار
بودجه نظامی 2006 6.600.000.000 دلار
بودجه نظامی 2007 7.300.000.000 دلار
بودجه نظامی 2008 9.500.000.000 دلار
بودجه نظامی 2009 10.000.000.000 دلار
مأخذ: Streitkräfte des Iran – Wikipedia
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!