پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت کشور - دفتر انتخابات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هر دوره به تفکیک جنس
جنس دوره اول دوره دوم دوره سوم دوره چهارم دوره پنجم دوره ششم دوره هفتم دوره هشتم دوره نهم
مرد و زن 231 246 255 261 249 278 282 284 (1)286
مرد و زن 229 242 252 252 239 267 270 276 277
زن 2 4 2 9 10 11 12 8 9
1) اطلاعات توسط سازمان ذیربط تجدید نظر شده است
مأخذ: وزارت کشور - دفتر انتخابات - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!