پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت کشور - دفتر انتخابات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
دورهء ریاست جمهوری بر حسب طول عمر دوره دولت دوره اول - دوره یازدهم
دوره نام رئیس جمهور مدت زمان ریاست جمهوری (روز) شروع دوره
دوره اول ابوالحسن بنی صدر 545 15.11.1358
دوره دوم محمد علی رجائی 67 11.5.1360
دوره سوم سید علی خامنه‌ای 1430 18.7.1360
دوره چهارم سید علی خامنه‌ای 1430 13.6.1364
دوره پنجم اکبر هاشیمی بهرمانی - رفسنجانی 1430 12.5.1368
دوره ششم اکبر هاشیمی بهرمانی - رفسنجانی 1460 12.5.1372
دوره هفتم سید محمد خاتمی 1460 12.5.1376
دوره هشتم سید محمد خاتمی 1460 11.5.1380
دوره نهم محمود احمدی نژاد 1460 11.5.1384
دوره دهم محمود احمدی نژاد 1460 12.5.1388
دوره یازدهم حسن روحانی x 12.5.1392
مأخذ: وزارت کشور - دفتر انتخابات - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!