پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه
منبع آمار: سالنامه آماری کش 1393+ 1395 + 1396
19-23- گردشگران خارجی وارد شده به كشور برحسب مرزهای ورودی 1375 - 1396 نفر
سال جمع مرز هوائی مرز زمینی مرز دریائی
1375 573445 168578 398437 6434
1385 2735000 ... ... ...
1389 3121283 628624 2474135 18524
1390 3294126 638557 2727373 27896
1393 5044412 1557018 3457823 29571
1394 (1)5181018 1681899 3315705 28142
1395 4911920 1702645 3180747 28528
  5113521 1522597 3563972 26955
1- در سال ١٣٩٤ ،تعداد 155272 نفرايراني مقيم خارج وارد کشور شده اند که نوع مرز ورودي آنها نامشخص است.
مأخذ: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.گروه آمار دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 23-19- سالنامه »اری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!