پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: نتايج آمارگيري از گردشگران ملي بهار
منبع آمار: بهار 1397
تعداد خانوارها به تفكيك وضعيت سفر - بهار 1397 
وضعيت سفر خانوارها تعداد خانوار
جمع 24876895
سفر رفته  17093719
سفر نرفته  7783176
مأخذ: نتايج آمارگيري از گردشگران ملي بهار 1397
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!