پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php"}
توریست و درآمد ایران 1995-2017
سال تعداد توریست درآمد درصد نسبت به BIP خرج هر توریست
1995 568.000 150,19 Mio € 0,21 % 264€
1996 693.000 109,27 Mio € 0,12 % 158€
1997 860.000 168,41 Mio € 0,17 % 196€
1998 1,12 Mio 590,19 Mio € 0,59 % 525€
1999 1,32 Mio 524,49 Mio € 0,49 % 397€
2000 1,34 Mio 733,00 Mio € 0,62 % 546€
2001 1,40 Mio 1,25 Mrd € 0,88 % 894€
2002 1,59 Mio 1,70 Mrd € 1,2 % 1.072€
2003 1,55 Mio 1,12 Mrd € 0,82 % 724€
2004 1,66 Mio 1,05 Mrd € 0,69 % 632€
2005 1,89 Mio 823,89 Mio € 0,45 % 436€
2006 2,74 Mio 1,17 Mrd € 0,55 % 426€
2007 2,22 Mio 1,42 Mrd € 0,56 % 641€
2008 2,03 Mio 1,34 Mrd € 0,49 % 661€
2009 2,12 Mio 1,62 Mrd € 0,55 % 765€
2010 2,94 Mio 1,98 Mrd € 0,54 % 675€
2011 3,35 Mio 1,79 Mrd € 0,43 % 533€
2012 3,83 Mio 1,93 Mrd € 0,41 % 504€
2013 4,77 Mio 2,49 Mrd € 0,71 % 522€
2014 4,97 Mio 3,16 Mrd € 0,97 % 636€
2015 5,24 Mio 4,30 Mrd € 1,2 % 821€
2016 4,94 Mio 3,54 Mrd € 0,93 % 716€
2017        
 :مأخذ:   https://www.laenderdaten.info/Asien/Iran/tourismus.php"}
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!