پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مرکز آمار ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393 + 1395

گزیده اطلاعات گردشگری 1393

در سال، 5414 تعداد بازديدكنندگان از موزه ها و بناهاي تاريخي تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به ترتيب بيش از 6 ميليون و 54 ميليون نفر بوده كه در مقايسه با سال 5411 به ترتيب 14/5 و 51/4 درصد كاهش داشته است. همچنين در سال 5414 تعداد گردشگران خارجي وارد شده به كشور بيش از 1 ميليون و 33 هزار نفر كه نسبت به سال 5411، 1/11 درصد افزايش داشته است. تعداد زائران حج تمتع در سال 5414 بيش از 11 هزار نفر گزارش شده، در همين سال تعداد زائران عمره مفرده و عتبات عاليات به ترتيب 111 و 131 هزار نفر بوده است.

مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1393


گزیده اطلاعات گردشگری 1395

در سال 1395 بیشترین بازدیدکنندگان از موزه متعلق به کاخ سـعدآباد تهران بوده که 21/31 درصد از کل بازدیدکنندگان از مـوزه را بـه خـود اختصاص داده، همچنین در همین سال حافظیه شـیراز بـا رقـم 56/12 درصد از کل بازدیدکنندگان از بناهاي تاریخی، بیشـترین تعـداد بازدیـد کننده را به خود اختصاص داده اسـت. همچنـین در سـال 1395 تعـداد گردشگران خارجی وارد شده به کشور بیش از 4 میلیون و 911 هزار نفر بوده که نسبت به سال 1394 ،2/5 درصد کاهش داشته است. درسال 1395 ،هیچ زائري تحت عنوان تمتع و عمره وجود نداشـته و در همین سال زائران عتبات عالیات حدود 731 هزار نفر بوده است.

مأخذ: مرکز آمار ایران - سالنامه آماری کشور 1395

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!