پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر شاخص قیمتها
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
22-17- شاخص قیمت کل و گروه هاى اصلى کالاهاى وارداتى 1391-1395 (دلاری، 100 =1390)
بخش
1390
1391
1392
1393
1394
1395
سال بهار تابستان پائیز زمستان
..کل شاخص 100,0 131,4 172,7 243,3 261,3 249,1 253,0 251,2 250,3 241,8
حیوانات زنده و محصولات حیوانی 100,0 102,7 104,4 101,2 93,1 91,1 91,2 91,2 91,1 90,8
محصولات نباتی 100,0 104,9 114,5 146,7 153,8 143,9 138,5 146,5 145,7 145,1
حیوانى روغن و ها چربى و 100,0 103,6 87,9 81,0 78,3 78,5 78,4 78,4 78,5 78,9
محصولات صنایع غذائی 100,0 106,1 116,0 126,9 118,1 112,4 112,8 113,4 113,2 110,4
محصولات معدنی 100,0 108,3 116,2 132,4 134,8 132,5 131,0 130,6 134,7 133,5
محصولات صنایع شیمیائی 100,0 146,8 204,7 311,9 352,3 343,7 348,4 349,8 348,0 328,6
مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته... 100,0 125,5 155,6 202,1 211,1 203,9 205,2 206,2 202,8 201,4
پوست خام و چرم 100,0 174,2 266,8 574,7 496,5 481,1 477,1 476,8 476,8 493,5
چوب و اشیاء چوبی 100,0 95,2 97,5 98,1 96,0 90,8 91,8 92,6 89,8 88,9
خمیر چوب یا سایر مواد الیافی 100,0 112,9 122,8 139,7 138,2 135.5 137,6 136,5 135,0 132,9
مواد نسجی و مصنوعات 100,0 110,0 118,5 133,8 128,5 127,7 127,0 127,4 129,2 127,1
انواع کفش 100,0 145,2 176,9 219,0 224,2 226,2 221,6 220,3 226,9 236,1
مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان 100,0 124,4 155,1 211,5 230,4 218,0 219,6 218,0 218,1 216,1
مروارید و سنگ‌های گرانتها 100,0 109,6 118,6 143,2 135,1 128,0 133,3 133,3 133,3 112,1
فلزات معمولی و مصنوعات آنها 100,0 109,9 121,2 146,4 139,0 130,1 132,9 133,2 127,2 127,2
ادوات برقی، اجزاء و... 100,0 162,1 244,7 387,8 432,8 406,7 417,3 409,0 410,6 390,0
وسائل نقلیه زمین، هوائی 100,0 131,2 193,8 260,1 277,0 276,6 276,7 276,8 277,7 275,3
دستگاه‌های اپتیک و عکاسی 100,0 158,0 247,5 444,9 519,0 485,3 505,2 490,3 485,4 460,1
کالاها و مصنوعات دیگر 100,0 139,5 189,9 285,7 317,7 322,7 317,0 314,3 331,1 328,3
اشیاء هنری، کلکسیون و... 100,0 136,9 177,1 198,1 197,8 193,3 194,0 194,3 193,3 191,7
مأخذ- مرکز آمار ایران - دفتر شاخص قیمتها - جدول 17-22 - سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!