پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
11-3- مقدار واردات بر حسب قسمت‌های(1) تعرفه گمرکی (تن)
شرح 1380 1390 1395
جمع 27463961 38307415 33399490
حیوانات زنده 48093 341130 255619
محصولات نباتی 10733055 792059 13672642
سوم ـ چربیها 1011343 1264113 1031806
محصولات صنایع غذایی 1806537 3426352 2654012
محصولات معدنی 3899854 5446669 2563140
محصولات صنایع شیمیایی 1882948 1682599 1587127
مواد پلاستیکی 644083 1505495 1098315
هشتم ـ پوست، چرم 171 15042 238805
نهم ـ چوب و 166511 1450578 1772205
خمیر چوب 562828 1168301 1190987
مواد نساجی 285999 51265 586868
کفش، کلاه 497 11079 6892
مصنوعات از سنگ 105268 747175 274631
مـرواریــد طبیعی 8 1991 137018
فلزات معمولی و مصنوعات آنها 5479645 10044687 4407634
ماشین آلات 583951 1825469 1020482
وسایل نقلیه زمینی 235110 503614 372835
آلات و دستگاههاي اپتیک 10163 38517 23777
اسـلحــه و مهمات ... ... 5251
کالاها و مصنوعات گوناگون 6799 143501 9155
اشیــاي هنري . 257040 83450
نامشخص و اظهار نشده 1125 839 .
1) براي اطلاع از عنوان کامل قسمتها، به مقدمه فصل مراجعه شود.
مأخذ: گمرك جمهوري اسلامی ایران - دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات - جدول 3-11 - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!