پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر حساب هاي اقتصادي
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
23-12 -صادرات و واردات کالاها خدمات (میلیارد ریال)
شرح 1390 *1394
به قیمت جاری
خالص صادرات 794354 241338
صادرات 1705730 1982782
کالاها 1596526 1863239
نفت و گاز 1052740 586864
مایعات گازی 187421 277104
سایر 356365 999271
خدمات 109204 325993
کرایه حمل و نقل 41438 115562
سایر 67765 210430
واردات 911376 1748444
کالاها 737456 1281332
خدمات 173920 467112
کرایه حمل و نقل 36071 111279
سایر 137848 355833
به قیمت‌های ثابت سال 1390
خالص صادرات 794354 1007945
صادرات 1705730 1540733
کالاها 1596526 1414190
نفت و گاز 1052740 590834
مایعات گازی 187421 105187
سایر 356365 718169
خدمات 109204 234289
کرایه حمل و نقل 41438 83054
سایر 67765 151235
واردات 911376 532787
کالاها 737456 399827
خدمات 173920 132960
کرایه حمل و نقل 29424 31675
سایر 129658 101285
ماخذ : مركز آمار ايران. دفتر حساب هاي اقتصادي - جدول 23-12- سالنامه آماری کشور 1395
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!