پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Statista
تاریخ قرائت: 16.6.2019
 صادرات و واردات آلمان به ایران 2006-2018                                 میلیارد یورو
شماره سال صادرات آلمان به ایران صادرات ایران به المان
1 2006 4,15 0,41
2 2007 3,6 0,58
3 2008 3,92 0,59
4 2009 3,78 0,54
5 2010 3,79 0,92
6 2011 3,08 0,79
7 2012 2,52 0,34
8 2013 1,84 0,27
9 2014 2,38 0,3
10 2015 2,05 0,33
11 2016 2,57 0,31
12 2017 2,97 0,41
13 2018 2,71 0,44
Quelle: Statista - gelesen 16.6.2019
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!