پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: https://www.irantalent.com/blog/salary-and-benefits-in-1400/
تاریخ قرائت: 29.5.2021
جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران - سال 1400 – (حداقل یک سابقه کار)           (اعداد به ریال است)
ردیف شرح سال 1400
1 حداقل دستمزد روزانه 885,165
2 حداقل دستمزد ماهیانه 26,554,950
3 حق مسکن ماهیانه 4,500,000
4 حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) 6,000,000
5 حق اولاد (یک فرزند) 2,655,495
6 حق اولاد (دو فرزند) 5,310,984
7
حق سنوات ماهانه  
(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) 1,400,000
8 مجموعه دریافتی افراد مجرد (حداقل یک سابقه کار) 38,454,950
9 مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (حداقل یک سابقه کار) 41,110,445
10 مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (حداقل یک سابقه کار) 43,765,940
مأخذ: https://www.irantalent.com/blog/salary-and-benefits-in-1400/  - قرائتدر 29.5.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!