پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر صنعت، معدن و زیربنایی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 6-2- تعداد معادن، شاغلان، جبران خدمات مزد و حقوق بگیران و ارزش تولیدات معادن در حال بهره برداري برحسب فعالیت: 1395
میلیون ریال
تعداد معادن تعداد شاغلین
بران خامات مزد و حقوق بگیران
ارزش تولید
جمع
نحوه مدیریت
جمع
خط تولید
سایر (اداری، مالی و خدماتی)
خصوصی عمومی ماهر ساده
4913 4744 169 93486 54826 20337 18323 23912398 165734101
1 (اطلاعات مربوط به استخراج برخی معادن از طریق نمونهگیري به کل کشور تعمیم داده شده که در برخی موارد موجب بروز اختلاف سرجمع با اجزا گردیده است.
مأخذ- مرکز آمارایران، دفتر صنعت، معدن و زیربنایی - جدول 2-6- سالنامه آماری کشور 1396

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!