پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور
منبع آمار: 1397
مساحت جنگلكاري و توليد نهال(1) کشور 1360-1397 (هكتار- هزار اصله)
شرح
جنگلكاري
توليد نهال
جمع دولتي خصوصي
1360 1682 682 0 12000
1365 18435 18435 0 43600
1370 120253 36368 83885 110000
1371 84926 37461 47465 110866
1372 77370 44465 32905 124936
1373 46761 23595 32905 124936
1374 34288 14095 20194 78642
1375 39521 16090 23432 73766
1380 110692 53912 56780 141317
1382 61933 31775 30158 81400
1383 64317 40368 23949 61296
1384 49813 36939 12874 50123
1385 51167 39871 11296 46876
1386 46735 34588 12148 51889
1387 36476 27591 8885 43435
1388 25400 14045 10455 31896
1389 29507 18378 11129 40443
1390 ٢٥٢٥٥ ٨٣٧٠ ١٦٨٨٥ ٣٣٣٨٦
1391 18010/9 4247/2 13763/7 25323
1392 26156/94 19443/14 6713/8 18331/7
1393 53034 44882 8152 38575
1394 24342 8433 15909 26894
1395 13933 7069 6864 22344
1396 15202 10937 4265 25502
1397 32294 31275 4019 23801
مأخذ: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور. دفتر برنامه‌ريزي و بودجه.
(1): در شاخص‌هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اين طرح تحت عنوان "جنگلكاري و توسعه فضاي سبز كشور" نامگذاري شده كه شامل جنگلكاري ملي شمال - خارج از شمال و احيا و غني سازي مي‌باشد.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!