پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393+ 1395 + 1396
5-31- مساحت جنگل‌کاری و تولید نهال(1) 1375-1396 (هکتار - هزار اصله)
سال
جنگل‌کاری (هکتار)
تولید نهال(2)
جمع دولتی خصوصی
1375 39522 16090 23432 73766
1380 110692 53912 56780 141317
1385 51167 39871 11296 46876
1389 29507 18378 11129 40443
1390 25254 8370 16885 33386
1391 18011 4247 13764 25323
1392 26157 19444 6714 18331
1393 53034 44883 8152 38575
1394 24342 8433 15909 26894
1395(3) 13933 7069 6864 22344
1396 15202 10937 4265 25502
1- در شاخص‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، این طرح تحت عنوان «جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز کشور» نامگذاری شده است که شامل جنگل‌کاری ملی و استانی (شمال - خارج از شمال) و احیا و غنی سازیث ایران-تورانی صیانت‌های شمال، ارسباران، زاگروس و جنوب است.
2- شامل نهال جنگلی، مرتعی، بیابانی، دولتی و خصوصی
3- اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است.
مأخذ: سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه ریزی و بودجه - جدول 31-5- سالنامه آماری کشور 1393+1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!