پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 5-31 -مساحت جنگلکاري و تولید نهال(1) 1380-1396 (هکتار- هزار اصله)
سال
جنگل کاری
تولید نهال(2)
جمع دولتی خصوصی
1380 110692 53912 56780 141317
1385 51167 39871 11296 46876
1390 25254 8370 16885 33386
1392 26157 19444 6714 18331
1393 53034 44882 8152 38575
1394 24342 87433 15909 26894
1395 (3)13933 7069 6864 22344
1396 15202 10937 4265 25502
1- در شاخص‌هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، این طرح تحت عنوان «جنگل کاري و توسعه فضاي سبز کشور» نامگذاري شده است که شامل جنگل کاري ملی و استانی (شمال- خارج از شمال) و احیاء و غنیسازي ایران- تورانی و صیانت‌هاي شمال، ارسباران، زاگرس و جنوب است.
2- شامل نهال جنگلی، مرتعی، بیابانی، دولتی و خصوصی.
3- اطلاعات توسط دستگاه ذيربط تجدید نظر شده است.
مأخذ – سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور - دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 31-5 - سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!