پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 2-4- میزان تولید فرآورده‌هاي چوبی در حوزه ادارات کل منابع طبیعی مناطق شمال کشور 1380-1396
سال  گرده بینه وب‌های الواری و تراورس تیری، تونلی، کاتین و لارده هیزم زغال
هزار متر مکعب هزار متر مکعب هزار متر مکعب هزار متر مکعب هزار تن
1380 328,00 87,00 245,00 504,00 6,00
1385 285,00 50,00 209,00 295,00 1,00
1390 255,00 31,00 230,00 221,00 //
1392 233,00 31,00 205,00 197,00 //
1393 256,00 31,00 205,00 191,00 //
1394 201,00 26,00 166,00 162,00 //
1395 162,50 21,75 138,00 145,19 ,87
1396 131,08 13,56 133,63 1.278,54 ,06
مأخذ - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور. دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 4-2- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!