پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداري کشور.
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1396
 2-2- مساحت جنگلها، مراتع و پدیده‌هاي بیابانی کل کشور: 1396 (هکتار)
جنگل
مراتع
پدیده های بیابانی(1)
جمع خوب (متراکم) متوسط (نیمه متراکم فقیر (کم تراکم)
14319063 84814991 7181250 21419151 56214590 32576492
1- پدیده‌هاي بیابانی عبارتند از: کویر، تپه‌هاي ماسه‌اي، پهنه‌هاي ماسه‌اي، دق‌هاي رسی، اراضی شور و نمکزار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی سنگی.
مأخذ - سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداري کشور. دفتر برنامه ریزي و بودجه - جدول 2-2- سالنامه آماری کشور 1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!