پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

منبع آمار: Länderdateien.info - 2017
تاریخ قرائت: 29.5.2021
تولید، واردات و صادرات برق
برق در کل ایران - سهم هر فرد اروپا - سهم هر فردr
مصرف داخلی 236,30 Mrd kWh 2.849,94 kWh 5.510,84 kWh
تولید 272,30 Mrd kWh 3.284,13 kWh 5.925,05 kWh
واردات 4,22 Mrd kWh 50,91 kWh 729,91 kWh
صادرات 6,82 Mrd kWh 82,28 kWh 707,82 kWh
Länderdateien.info - 2017 - gelesen - 29.5.2021
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!