پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
منبع آمار: 1396
 مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش‌های مختلف (ميليون بشكه معادل نفت خام)
سال* حمل و نقل کشاورزی صنعت خانگی،عمومی و تجاری مصارف غیر انرژی جمع
1380 194,4 23,9 55 99,4 21,2 393,8
1381 208,9 22 56,1 104 17,5 408,6
1382 220,8 23,4 57 93,8 20,6 415,6
1383 233,4 23,1 54,9 89,4 27,7 428,6
1384 252,3 23,7 60,1 91,3 35,4 462,6
1385 267 26,1 60,7 90,5 51,5 495,9
1386 262,6 26,1 65 92 70,7 516,4
1387 269,8 27,9 73 82,8 79,9 533,5
1388 276,2 28,2 65 76,3 82,9 528,6
1389 248,6 28,3 57,2 65 58,9 458
1390 248,7 24,3 38,2 55,5 52,3 419
1391 257,1 24,1 39,1 53,3 49,9 423,5
1392 268,8 23,5 35,3 51,4 55 434
1393 271 21,1 35,5 45,3 57,4 430,3
1394 257,9 19,8 25,3 42,1 64,6 409,7
1395 272,9 20,9 24,2 38,2 73,6 429,8
1396 282 22 25 36 70 435
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
*بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1388 تا 1395 به‌روز شده‌اند.

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!