پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

    جدول (4): شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
    دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
    1390...........................   98,7 101,3 104,6 100 -
    1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
    1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
    1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
    1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
    1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
    1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
    1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
    1398........................... 471,4 477,5        
    مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت  24.5.2021 
اقتباس از: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
منبع آمار: 1395
شاخص شدت انرژی کل کشور
سال* شدت عرضه انرژی اولیه (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال) شدت مصرف نهایی انرژی (بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال)
1378 0,23 0,15
1379 0,23 0,16
1380 0,23 0,16
1381 0,23 0,16
1382 0,22 0,15
1383 0,23 0,16
1384 0,23 0,16
1385 0,24 0,17
1386 0,24 0,17
1387 0,25 0,17
1388 0,26 0,18
1389 0,25 0,17
1390 0,25 0,17
1391 0,27 0,18
1392 0,28 0,19
1393 0,29 0,19
*1394 0,29 0,19
1395 0,27 0,18
1396 0.27 0.17
*سال پایه در این سال توسط بانك مركزی تغییر نموده است.
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
*بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1391 تا 1395 به‌روز شده‌اند.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!