پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

    جدول (4): شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
    دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
    1390...........................   98,7 101,3 104,6 100 -
    1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
    1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
    1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
    1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
    1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
    1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
    1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
    1398........................... 471,4 477,5        
    مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت  24.5.2021 
اقتباس از: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
تاریخ ایجاد: 1396
 مصرف انرژی به‌تفکیک بخش‌های مختلف (میلیون بشکه معادل نفت خام)
سال* خانگی، عمومی و تجاری صنعتی حمل و نقل کشاورزی مصارف غیر انرژی جمع
1384 372 181 253 34 63 903
1385 413 194 270 37 83 997
1386 437 236 269 38 109 1089
1387 417 253 282 42 120 1114
1388 431 259 298 43 125 1155
1389 421 282 284 46 101 1133
1390 430 288 288 46 136 1188
1391 406 303 301 48 123 1181
1392 438 306 311 50 122 1227
1393 444 323 316 50 144 1277
1394 455 307 305 51 156 1274
1395 482 325 321 55 168 1350
1396 464 339 331 59 168 1361
مأخذ: ترازنامه انرژی، وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی
*بر اساس ترازنامه انرژی سال 1396 اعداد سال‌های 1388 تا 1395 به‌روز شده‌اند.
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!