پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

    جدول (4): شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
    دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
    1390...........................   98,7 101,3 104,6 100 -
    1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
    1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
    1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
    1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
    1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
    1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
    1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
    1398........................... 471,4 477,5        
    مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت  24.5.2021 
اقتباس از: سازمان برق ایران
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368
 تولید، سوخت و بازده واحدهای حرارتی مؤسسات تابعه وزارت نیرو 1367-1363
شرح 1363 1364 1365 1366 1367
تولید واحدهای حرارتی (میلیون کیلو وات ساعت) 28344 31170 31528 34164 43775
سوحت مصرفی (میلیارد کیلو کالری) 79823 89216 88550 96930 102696
گازوئیل (میلیون لیتر) 1622 2191 1641 1480 1517
نفت کوره (میلیون لیتر) 3183 3568 4150 3559 3839
از (میلیون متر مکعب) 3885 3993 3856 5451 5730
سوخت مصرفی به اذاء یک کیلیو وات ساعت تولید (کیلو کالری) 2816 2862 2809 3837 2816
راندمان کلی واحدهای حرارتی (درصد) 30,5 30,0 30,6 30,3 30,5
مأخذ: سازمان برق ایران - دفتر برنامه ریزی برق - گروه آمار - درج در سالنامه آماری کشور 1367 - انتشار 1368

 

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!