پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

    جدول (4): شاخص قيمت توليد كننده بر حسب فصل و سال و درصد تغيير سالانه آن، کل کشور (100=1390)
    دوره زماني بهار تابستان پاییز زمستان متوسط سال درصد تغيير سالانه
    1390...........................   98,7 101,3 104,6 100 -
    1391........................... 113,1 120 136 145,9 128,7 28,7
    1392........................... 159,1 163,9 168,4 168,1 164,9 28,1
    1393........................... 184,7 189,8 193,2 192,9 190,2 15,4
    1394........................... 195,5 197,7 197,8 199,4 197,6 3,9
    1395........................... 202,7 206,7 213,7 214,6 209,4 6
    1396........................... 222,4 228,9 242,7 247,9 235,5 12,5
    1397........................... 278,1 319,7 379 412,2 347,2 47,5
    1398........................... 471,4 477,5        
    مأخذ: درگاه ملی آمار - قیمت تولید کننده - قرائت  24.5.2021 
منبع آمار: NationMaster
تاریخ قرائت: 8.11.2018
 انرژی در ایران
موضوع مقدار سال رتبه جهانی
ذخیره تنظیم شده: مصرف انرژی > دلارآمریکا به قیمت روز $ 98.00 بیلیون 2011 5 از 211
ذخیره تنظیم شده سرانه: مصرف انرژی > دلارآمریکا به قیمت روز $ 1,299.30 2011 22 از 211
باگاس > تولید 1.21 میلیون تن 2005 33 از 79
انتشار دی اکسید کربن از مصرف انرژی 624.9 میلیون Mt 2011 7 از 210
ذغال سنگ> مصرف خانوارها و سایر مصرف کنندگان 2,000 تن 2005 97 از 109
زغال > از کیاهان ذغال چوبی 2,000 تن 2005 110 از 119
زغال سنگ > مصرف 2.3 میلیون 2001 12 از 15
زغال سنگ> مصرف خانوار> سرانه 0.44 تن به ازاء هزار نفر 2005 26 از 34
زغال سنگ > مصرف سرانه 344 2001 11 از 14
زغال سنگ > تولید 1.33 میلیون تن 2005 29 از 55
زغال سنگ > تولید > سرانه 19.49 تن به ازاء هزار نفر 2005 37 از 54
زغال سنگ> ذخایر گردآوری شده 11.14 بیلیون تن 2005 7 از 23
نفت خام> واردات به ازای هر هزار نفر 0.21 بارل/روزانه 2010 65 از 184
نفت خام > تولید 3.59 میلیون بارل/روزانه 2012 6 از 203
نفت خام > تولید به ازاء هر هزار نفر 46.96 بارل/روزانه 2012 24 از 202
نفت خام > ذخیره مشخص شده 154.6 بیلیون بارل 2013 4 از 193
نفت خام > ذخیره مشخص شده سرانه 1,936.04 بارل 2013 10 از 192
برق> مصرف> KWh 137.05 بیلیون kWh 2004 20 از 131
برق> مصرف سرانه> KWh 1,976.46 kWh 2004 64 از 128
قدرت مصرف برق > KWh 199.79 بیلیون 2011 19 از 135
قدرت مصرف برق سرانه > KWh 2,648.84 2011 68 از 135
قدرت انتقال برق و تلف شدن در توزیع > KWh 34.91 بیلیون 2011 9 از 134
برق > مصرف 182.7 بیلیون kWh 2010 11 از 166
برق> مصرف سرانه 2,160.44 kWh سرانه 2006 80 از 188
برق> مصرف خانوار 44.2 بیلیون kWh 2005 14 از 188
برق> مصرف سرانه خانوار 630 kWh 2005 68 از 174
برق > مصرفی توسط پالایشگاه‌های نفت 1.71 بیلیون kWh 2005 20 از 50
برق > مصرفی سرانه توسط پالایشگاه‌های نفت 24.36 kWh 2005 38 از 48
برق> مصرف سرانه 2,810.6 kWh 2009 17 از 35
برق> صادرات 6.71 بیلیون kWh 2010 21 از 178
برق > از دیگر منابع تجدید پذیر 0.2% کل ظرفیت نسب شده 2010 81 از 184
برق> ظرفیت نصب شده تولید 62.09 میلیون kW 2010 11 از 186
برق> ظرفیت نصب شده تولید به ازاء هر هزار نفر 833.84 kW 2010 76 از 184
برق > تولید 220.3 بیلیون kWh 2011 17 از 95
برق > تولید سرانه 2,746.1 kWh سرانه 2006 41 از 138
برق > تولید سرانه 2,893.55 kWh 2009 17 از 35
تولید برق KWh 239.71 بیلیون 2011 19 از 137
تولید برق سرانه KWh 3,178.09 2011 65 از 137
تولید برق از منابع زغال سنگ KWh 425 میلیون 2011 68 از 137
تولید برق سرانه از منابع زغال سنگ KWh 5.63 2011 71 از 137
تولید برق از منابع آبی KWh 12.06 بیلیون 2011 38 از 137
تولید برق سرانه از منابع آبی KWh 159.87 2011 75 از 137
تولید برق از منابع گاز طبیعی KWh 160.01 بیلیون 2011 5 از 137
تولید برق سرانه از منابع گاز طبیعی KWh 2,121.48 2011 25 از 137
تولید برق از منابع هسته‌ای KWh 359 میلیون 2011 31 از 137
تولید برق از منابع نفتی KWh 66.63 بیلیون 2011 3از 137
تولید برق از منابع دیگر KWh 12.28 بیلیون 2011 45 از 137
تولید برق سرانه از منابع دیگر KWh 162.77 2011 88 از 137
تولید برق از منابع دیگر، به غیر از برق آبی> KWh 219 میلیون 2011 66 از 137
تولید برق سرانه از منابع دیگر، به غیر از برق آبی> KWh 2.9 2011 81 از 137
مصرف انرژی > معادل یک کیلو نفت به ازاء هزار BIP > ثابت PPP سال 2005 $278.92 2009 26 از 130
مصرف انرژی سرانه> معادل یک کیلو نفت 2,812.69 2011 40 از 137
روغن‌های دیزلی > مصرف در کشاورزی 3.34 میلیون تن 2005 7 از 95
روغن‌های دیزلی > مصرف در حمل و نقل جاده‌ای 13.8 میلیون تن 2005 10 از 160
بنزین > قیمت در پمپ بنزین > دلار آمریکا در هر لیتر $0.33 2012 157 از 166
بنزین > انرژی مصرفی در بخش خیابان > معادل یک کیلو گرم نفت 17,328 2010 10 از 136
بنزین > انرژی مصرفی سرانه در بخش خیابان > معادل یک کیلو گرم نفت 232.71 2010 33 از 137
قیمت گازوئیل 0.08 2002 139 از 141
نیروی آب > مصرف 10 2003 38 از 212
گاز مایع > صادرات 1.79 میلیون تن 2005 11 از 72
مأخذ: سایت NationMaster - تاریخ قرائت 8.11.2018
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!