پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کل کشور
تاریخ قرائت: 29.5.2021
 تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌برداری کل کشور: از سال 1365 تا 1397
شرح
کل معادن
با مزد و حقوق
بدون مزد و حقوق
پيمانكاري
مرد زن مرد زن مرد زن
1366 52528 _ _ _ _ _ _
1367 43969 _ _ _ _ _ _
1368 46693 _ _ _ _ _ _
1370 50303 _ _ _ _ _ _
1371 50197 _ _ _ _ _ _
1372 55113 _ _ _ _ _ _
1373 55182 _ _ _ _ _ _
1374 50057 _ _ _ _ _ _
1375 53046 49967 403 2657 19 _ _
1376 56516 52802 409 3263 42 _ _
1377 52732 49283 522 2901 26 _ _
1378 55575 52124 427 2978 46 _ _
1379 56559 52514 347 3679 19 _ _
1380 55560 51676 429 3421 34 _ _
1381 55112 50901 453 3718 40 _ _
1382 56553 53023 576 2921 35 _ _
1383 _ _ _ _ _ _ _
1384 54854 51205 525 3039 85 _ _
1385 60062 55918 656 3407 82 _ _
1386 66250 62167 641 3387 56 _ _
1387 75458 57464 664 3321 40 13610 360
1388 76854 57588 751 3531 74 14869 40
1389 81293 61445 890 4295 60 14198 406
1390 84528 63339 911 4134 45 15977 123
1391 84922 63485 955 3672 74 16715 19
1392 94640 68975 1066 4285 119 20114 81
1393 91869 66710 1092 4237 56 19644 130
1394 91211 62847 855 3888 43 23431 148
1395 93486 62102 864 3294 76 27011 137
1396 95831 64108 1012 3511 70 26945 185
1397 99734 65581 1009 3187 66 29682 209
مأخذ: طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کل کشور
"-": سال‌هايي كه داراي خط "-" مي‌باشند به اين معني است كه براي آن‌ها اطلاعاتي موجود نمي‌باشد.

 

مقدار انتشار co2 در جهان   -   میلیون تن
1960    9.335
1970    14.827
1980   19.370
2010    33.139
2017   35.696
2018   36.420
2019   36.441
Quell: Statista

 

Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!