پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 6-5- ارزش افزوده و ارزش پرداختی‌ها و دریافتی‌های معادن در حال بهره برداری 1375-1395 (میلیون ریال)
سال ارزش افزوده پرداختی‌ها (داده‌ها) دریافتی‌ها (ستانده‌ها)
1375 1421533 621369 2042902
1380 4618050 1254791 5872841
1385 16666060 6345035 23011095
1390 47826873 19100952 66927825
1391 79163479 23217922 102381401
1392 93432183 35910466 129342649
1393 97590386 45031120 142621506
1394 84071447 36328753 120400200
1395 123275908 45348911 168624819
مأخذ: مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی - جدول 5-6 - سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!