پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
 ارزش افزوده و ارزش پرداختی‌های معادن در حال بهره‌برداری 1375-1394 (میلیون ریال)
دریافتی‌ها (ستانده‌ها) پرداختی‌ها (داده‌ها) ارزش افزوده سال
2042902 621369 1421533 1375
23011095 6345035 16666060 1385
66927825 19100952 47826873 1390
129342649 35910466 93432183 1392
142621506 45031120 97590386 1393
120400200 36328753 84071447 1394
مأخذ: از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر آمارهای صنعت، معدن و زیربنائی -آمارها تا 1392 مربوط به جدول 5-6- سالنامه آماری کشور 1393 و آمارها از 1393 مربوط به جدول 5-6 از سالنامه آماری کشور 1395 
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!