پروهشگر گرامی، آمارهائی که در پیش روی شماست می‌تواند با واقعیت منطبق نباشد. پیشنهاد ما این است که آمارهای مختلفی را با هم مقایسه کنید تا به حقیقت درون آن واقعیت مورد تحقیق‌تان نزدیک شوید.

اقتباس از: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395 + 1396
 8-26- مشخصات عمومی شرکت‌های تعاونی فرش دستباف در پایان اسفند 1380-1395 (میلیون ریال)
شرح تعداد اعضا شاغلان سرمایه
تعاونی‌های ثبت شده(1)
1380 997 114940 59489 31812
1385 1954 124127 71006 56162
1390 3031 92984 84082 131297
1391 3155 156864 88972 140742
1392 3324 157341 96578 639701
1393 3488 151212 98941 154043
1394 3624 162354 101608 171834
1395 3778 165010 109292 187626
1396 3879 166449 113615 210406
تعاونی‌های در دست اجرا
1380 14 185 349 166
1385 344 2827 5228 13990
1390 443 4115 7546 57590
1391 488 5028 10068 59675
1392 458 4295 10975 60298
1393 499 4682 10173 58353
1394 536 5052 12003 51428
1395 567 5591 16381 21319
1396 521 5211 16037 22856
تعاونی‌های فعال
1380 463 67906 31010 19454
1385 963 73234 36791 29045
1390 1343 67882 33792 41860
1391 1289 69563 30973 52724
1392 1154 57115 27133 54343
1393 1189 48916 28007 59335
1394 1203 58548 27656 69447
1395 1152 57792 28892 74966
1396 1164 56622 31072 92657
1) شامل تعاونیهاي فعال، غیرفعال و در دست اجرا است.
مأخذ - اقتباس از داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - جدول 26-8 / 22-8- سالنامه آماری کشور 1395+1396
Go to top

تحقیق علمی با قیاس آمارها ممکن است!